background

כיצד נשלב אימוטיקנים בתגובות שלנו בפייסבוק

הדרכה בשלבים

השלב המקדים: את האימוטיקונים שילבנו בעמוד הקודם https://idiail.org/facebook/ על ידי גרירה שלהם לסרגל הסימניות

שלב מקדים מעמוד קודם: זו תמונה המראה את גרירת האימוטיקונים לסרגל הסימניות

 

 

 

 

וכך נראה סרגל הסימניות עם האימוטיקונים

כעת נדגים את השימוש בתגובות - שלב ראשון: לחיצה על כפתור התגובה בדף הפייסבוק

 

 

 

 

 

 

שלב שני: גררנו את האימוטיקון לחלון התגובה

שלב שלישי: פרסום התגובה (enter) כתובת האימוטיקון מופיעה בסרגל התגובה

נמתין מספר שניות ונראה את האימוטיקון בתגובה שלנו

נוכל גם להגיב לאדם מסוים על ידי תיוג

נכתוב את הסמל  @  ולאחריו את שמו של האדם כפי שמופיע בפייסבוק

נגרור את האימוטיקון אל התגובה מסרגל הסימניות כפי שלמדנו

נפרסם, ולאחר כמה שניות האימוטיקון יופיע כתגובה לאדם הזה

ככל שנשתמש יותר באימוטיקנים כך נעודד שיח ראוי ברשתות

יחד נשנה את תרבות השיח ונקח אחריות על עתידנו המשותף.