background
logo

כותרת הסכמה בולטת יותר מכל השאר

טקסט קצר בערך 10 שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק… טקסט קצר בערך 10 שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק… טקסט קצר בערך 10 שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק… טקסט קצר בערך 10 שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק…

דוגמאות להבנות משיטת אידיא בקבוצות

גם בין צדדים הנראים מרוחקים ומנוגדים ככל שרק אפשר להיות מרוחקים ומנוגדים, מגיעים להסכמות. ולאי הסכמות מוסכמות. לומדים לשאול שאלות קשות באופן שניתן להקשיב להן. חושבים יחד על השאלות, על התשובות, ומגדירים את התהליך ואת התוצאות המוסכמות.

שאלות, הסכמות, ונושאים מעוררי דיון בקבוצות אידיא

כותרת ההסכמה
טקסט קצר בערך שתיים שלוש שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק…
כותרת ההסכמה
טקסט קצר בערך שתיים שלוש שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק…
כותרת ההסכמה
טקסט קצר בערך שתיים שלוש שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק…
כותרת ההסכמה
טקסט קצר בערך שתיים שלוש שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק…
כותרת ההסכמה
טקסט קצר בערך שתיים שלוש שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק…
כותרת ההסכמה
טקסט קצר בערך שתיים שלוש שורות הנחתכות עם 3 נקודות, לקריאה נוספת לוחצים על הלינק…
כותרת ההסכמה….

תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו. בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00. בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.

 • תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול
 • שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו.
 • בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00.
 • בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.
כותרת ההסכמה….

תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו. בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00. בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.

 • תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול
 • שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו.
 • בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00.
 • בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.
כותרת ההסכמה….

תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו. בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00. בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.

 • תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול
 • שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו.
 • בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00.
 • בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.
כותרת ההסכמה….

תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו. בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00. בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.

 • תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול
 • שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו.
 • בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00.
 • בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.
כותרת ההסכמה….

תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו. בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00. בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.

 • תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול
 • שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו.
 • בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00.
 • בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.
כותרת ההסכמה….

תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו. בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00. בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.

 • תוכן ההסכמה…… בכל קבוצה משתתפות נשים משתיים עד שלוש קהילות שונות אשר לומדות ומתמודדות עם נושאי ליבה המשפיעים על קיומנו המשותף. על ידי לימוד ותרגול
 • שיטת אידיא מגבשות חברות הקבוצה הבנות ומסקנות, הסכמות ואי הסכמות מתוך כבוד לזהות הקהילתית השונה ועל בסיס המחויבות לא לוותר אלו על אלו.
 • בכל שנה 8 מפגשים שנתיים מונחים על ידי מנחות אידיא בבתי המשתתפות פעם בשלושה שבועות, בין 19:00 ל- 22:00.
 • בסוף השנה מתקיים סמינר יום הכולל סדנאות והרצאות.