background

מפגש עם משלחת מבית הכנסת "בני ישורון" מניו יורק

ב – 27.2.2019, כ"ב אדר א' תשע"ט, בקיבוץ כפר עציון בערב ערפילי וסוער קיימנו סדנת אידיא משותפת: שלושים נציגות מקבוצות אידיא ושלושים אורחים אמריקאים מבית הכנסת בני ישורון בניו יורק.
אידיא רואה בשיח עם יהדות התפוצות משימה קיומית. מיום הקמת העמותה הפעילות מול יהדות ארה"ב היא חלק משמעותי מהמשימות שלנו. המפגש נערך בכפר עציון , בבית העדות .סביבנו תמונות מהקרבות והמורשת המיוחדת של המקום.
גם בחירת המקום היא ביטוי לתפיסה של אידיא: המפגש הטעון , השיח על "החורים שאנו קודחים אלו לאלו בספינה המשותפת" מתקיים במקום שעצם השהיה בו מבטאת נכונות לא פשוטה של הנוכחים ומנכיחה את המורכבות הרבה שביחסים בינינו בתוך ישראל, ועם יהדות ארה"ב.
וזו הייתה מטרת הערב: מתן ביטוי למורכבות הקיומית של הקהילות הנוכחות, ולקיים דיאלוג מתוך זהויות שונות, הסכמות ואי הסכמות.

שעתיים וחצי ישבנו יחד. כמסורת אידיא חברותנו הביאו מאכלים ביתיים. במליאה סיפרנו על מטרותנו ומי אנחנו. בחמישה מעגלים נערכו תרגילי קשב, נלמד טקסט-מניע-שיח ונערכו דיונים לא פשוטים: על השפעתנו ההדדית אלו על אלו, על הלבטים בכל צד, והכמיהה למציאת דרך לפעול יחד לייעוד משותף. היה חשוב ביותר להעביר לאורחנו את הצד הישראלי המורכב, ומצד הישראלים נחשפנו לקשיים של יהדות ארה"ב עם הדור הצעיר ועם ההשפעה של ישראל על החיים שם.

בסוף הערב שאלנו מה התעורר בכל אחת ואחד מהמפגש הזה. המלה שחזרה על עצמה הייתה: "תקוה".

למעונינים לקחת חלק בפעולתנו המשותפת עם יהדות ארה"ב קראו עוד אידיא וקהילות בארה"ב

לאתר בית הכנסת: https://www.bj.org/